Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας:
-Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία που προκύπτει από το Ε1
-Να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο έχει εκδοθεί μετά τις 26.11.2017
-Σε περίπτωση που η κατοικία νοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής.
Όταν ο ενοικιαστής νοικιάζει την συγκεκριμένη κατοικία για 3 χρόνια(τρέχον έτος και τα δυο προηγούμενα έτη) και η συνολική καταβολή των ενοικίων για όλα τα διαμερίσματα του κτηρίου δεν υπερβαίνουν τα 200.000 Ευρώ έχει το δικαίωμα λήψης ενίσχυσης.
-Σε περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης δεν εμπίπτει στον πάνω περιορισμό.

Βήματα
-Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXIS net:
-Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων πολεοδομικών υπερβάσεων
-Εξασφάλιση συναίνεσης των συνιδιοκτητών (εάν υπάρχουν)
-Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων λογιστικών υποχρεώσεων (εκκαθαριστικών)
-Επιλογή Τράπεζας
-Γίνεται η πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση από Πιστοποιημένο Μηχανικό (Ενεργειακό Επιθεωρητή)
-Συγκέντρωση προσφορών από προμηθευτές
-Η αίτηση θα γίνει ηλεκτρονικά στο exoikonomisi.ypen.gr
-Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα λάβετε ηλεκτρονική απάντηση εάν γίνεται δεχτή ή όχι η αίτηση σας
-Γίνεται η δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση αφού ολοκληρωθεί το έργο

Δικαιολογητικά
-Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
-Δυο Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
-Οικοδομική Άδεια του κτηρίου
-Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός ΔΕΗ
-Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
-Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
-Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
-Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
-Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Εισοδηματικά κριτήρια